*****स्वामी जप *****

स्वामी स्वामी जपता

तुम्ही स्वामिमय  होता

आनंदाचे भरते येते

स्वामिना बघता

नको नको तुम्हाला

 कुणीही कधीही मध्यस्त

स्वतः च स्वामी देतील तुम्हा

सुख आणि स्वास्थ

रक्षण करतील सदैव तेही

कसली तुम्हा  भीति

निशंक मनाने भजता तुम्हा

येईल स्वतःस प्रचीती

अंधश्रद्धा नको ठेवू  तुम्ही

पण ठेवा ना  विश्वास

स्वामींचा साक्षात्कार घडावा

हीच कामना खास

प्रिन राम म्हात्रे

२२-३-२०१४