“स्वामी महाराज म्हणजे ” भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे “.हे वाक्य सतत मनात ठेवले तर बापांचा बाप ज्याच्या पाठीशी आहे त्याने कुणाचीही भीती बाळगता कामा नये “

Advertisements