१. कांदेवाडी {गिरगाव } २.श्री महालक्ष्मी मंदिरा जवळ { महालक्ष्मी } ३. परळ एस.टी बस डेपोजवळ {परळ } ४. सेना भवनजवळ {दादर , पश्चिम } ५. हनुमान रोड , {विले पार्ले , पूर्व } ६. लोखंडवाल कॉ म्प्लेक्सं {अंधेरी , पश्चिम} ७. कांदिवली व्हालेज {कांदिवली , पश्चिम} ८. जैन मंदिरा जवळ शांतीबाग {चेंबूर , पूर्व } ९. मुलुंड {पूर्व } १०. चेंदणी कोळीवाडा {ठाणे } ११.डोंबिवली {पूर्व , पश्चिम} हे आहेत मुंबई मधील काही प्रमुख मठाचे पत्ते जय जय स्वामी समर्थ चला मग येताना स्वामीच्या दर्शनाला…..!!! ८. हा मठ चेंबूर नाक्याला आहे. जैन मंदिराच्या बाजूला म्हणा किवा मागे म्हणा. जैन मंदिराच्या एकदम बाजूला आहे मठ. ज्यांनी ज्यांनी श्री स्वामी समर्थ बखर वाचली असेल त्यांनी १६४ पणा वरील ” स्वामी सुतांची गोष्ट ” हा लेख जरूर पुन्हा वाचा. स्वामी सुतना व्यापारात नफा झाला तेव्हा स्वामी सुतानी स्वामिना नवस केला. या नफ्यातून चा त्यांनी स्वामीनसाठी चांदीच्या पादुका बनवल्या. आणि त्या स्वामीन पुठे ठेवल्या स्वामीन त्या १४ दिवस सतत पायात घालून ठेवल्या. स्वामी सतत म्हणत कि हे मज आत्मालिंग आहे मी कोणालाच देणार नाही. चांदीच्या पादुका आपणास मिळाव्या यासाठी बर्याच सेवेकर्यांनी प्रयत्न केले पण स्वामीनी त्या त्यांना नाही दिल्या. श्री स्वामी समर्थ महाराजांनी १४ व्या दिवशी स्वामी सुताना दिल्या. त्याच त्या पादुका या चेंबूर च्या मठात आहेत. तर सर्व स्वामी भक्तांनी दर्शनाचा लाभ अवश्य घ्यावा.

१. कांदे वाडी{गिरगाव}हा मठात जाण्यासाठी . चरणी रोड स्टेशनला उतरायच आणि पश्चिमला यायच आणि ओपेरा हौसे विचारायच किवा कांदे वाडी विचारायच स्टेशन पासून हा मठ १० -१५ मिनिटाच्या अंतरवर आहे. गाय वाडी समोर कांदे वाडीची गल्ली आहे . हा मठ ज्या भागात आहे त्या भागाला ओपेरा हौसे म्हणतात . पण कांदे वाडी विचारलात तर उत्तम होईल. हा मठ खूप जुना आहे अस म्हणतात.

२. महालक्ष्मिचा मठ हा एक इमारतीच्या आत मध्ये आहे. महालक्ष्मि मंदिरातून बाहेर पडल्यावर उजव्या बाजूला जावे { महालक्ष्मि मंदिरातून बाहेर येताना उजवी बाजू , किवा मंदिराच्या आत जाताना डावी बाजूला वळावे } असे म्हणतात कि स्वामी त्या काळात मुंबईला आले असताना त्या ठिकाणी राहायला होते. स्वामी ज्या भक्त कडे राहिले होते त्यांना स्वामीनी आपल्या आत्म लिंग पादुका दिल्या आहेत. दर गुरुवारी त्या सकाळी १० : ०० च्या आसपास अभिषेक करताना आपण उघड्या पाहू शकतो. एरवी त्या एक काचेच्या पेटीत बंद असतात. दर गुरुवारी हा माठ पूर्ण दिवस उघडा असतो.

————————————————————————————————————————————————

३. परळचा मठ हा S.T डेपोच्या बरोबर मागच्या गल्ली मध्ये आहे. एलपीस्टन स्टेशन पासून जवळ आहे परळ S .T . डेपो.

———————————————————————————————————————————————–

४. दादरचा मठ तर सगळ्या स्वामी भक्तांना माहितीच आहे. दादर सेना भवनच्या बाजूच्या १ गल्ली मध्ये { सेना भवनच्या डाव्या बाजूला }

———————————————————————————————————————————————–

५. विले पार्ल्यचा माथा हा हनुमान रोडला आहे. विले पार्ले {E} ला यायच स्टेशन वरून २,३३९,३९,३५,३२२, या बस पकडायच्या. स्टोपच नाव हनुमान रोड किवा गाजली हॉटेल सागायच. ५ – १० मिनिट लागतात बस ने . हनुमान रोड बस स्टोपच्या बरोबर समोर आहे हा मठ.

———————————————————————————————————————————————–

६. अंधेरी च्या मठात जाण्यासाठी अंधेरी WEST{रेलवेय स्टेशन } ला येऊन अंधेरी बस डेपो. 226 क्रमांकाची बस पकडायची. {बसच नाव आहे श्री स्वामी समर्थ मगर } स्टोप च नाव पण हेच सागायच. कोकिला बेन हॉस्पिटल नंतर हा स्टोप लागेच येतो.

———————————————————————————————————————————————–

७. कांदिवली (W) ला यायच . कांदिवली रेल वेय स्टेशन पासून जर आपण चालत गेलो तर १० -१५ मिनिटा वर आहे हा मठ. कांदिवली स्टेशन पासून जर बस केली तर वैशाली नगर बस स्टोप ला उतार्यच . बस स्टोप च्या समोर < राज हाइट नवाची इमारत > आहे त्याच्या पाठी मागे आहे हा मठ. रोडच नाव आहे M.G ROAD. तिथे गेल्या वर कोत्या हि दुकानदारला विचार सागेल तुमाला मार्थ कुठे आहे ते . ———————————————————————————————————————————————-

१०. ठाण्यात कोपरी बस स्टोप पासून चेंदणी कोलीवाद्याला जायला रोड आहे फक्त ५ मिनुताचा तिथे कोणाला जरी विचारले स्वामींचा माठ कुठे आहे ते सांगतील {किरण बल्लाळ }

———————————————————————————————————————————————–

११. डोंबिवलीचे दोनी मठ {EAST & WEST} हे डोबीवली स्टेशनच्या आस पासच आहेत.

———————————————————————————————————————————————–

12. Ambernath Math, Sivmandir Road, Swami samarth Chowk, Ambernath (East )

http://www.facebook.com/SWAMIHO